ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС»!

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС»!


 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЗОНАНС» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19095026, місцезнаходження якого: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, повідомляє Вас про проведення загальних зборів акціонерів, для чого у відповідності до діючого законодавства повідомляє наступну інформацію:
 Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів акціонерів.
 Дата проведення загальних зборів акціонерів – 20 лютого 2019 року.
 Час початку проведення загальних зборів акціонерів - 11 годин 00 хвилин.
 Місце проведення загальних зборів акціонерів: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.
 Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів.
 Час початку реєстрації - 10 годин 00 20 лютого 2019 року.
 Час закінчення реєстрації - 10 годин 50 хвилин 20 лютого 2019 року.
 Місце проведення реєстрації - 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.
 Для реєстрації акціонерам Товариства - фізичним особам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що може ідентифікувати особу).
 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 24 година 00 хвилин 14 лютого 2019 року.
 Проект порядку денного (перелік питань, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):
 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
 Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:
 1. Для роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів під час голосування, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати з числа працівників ПрАТ «РЕЗОНАНС» Лічильну комісію зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів.
 2. Обрати до складу Лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20.02.2019 року наступних осіб:
 - Голова Лічильної комісії – Притула Світлана Іванівна.
 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
 Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:
 1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Товариства Волинського Георгія Пилиповича, секретарем зборів – Некрасова Олександра Геннадійовича.
 3. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.
 Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:
 1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Щодо порядку голосування та підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.
 1). Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації.
 2). З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос.
 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.
 3). З питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
 4). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), реквізити акціонера (представника акціонера), акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо проекту рішення, а також бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка, та не відповідає по формі та/або тексту, що затверджені Наглядовою радою Товариства.
 5). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку
 голосів.
 6). Голова загальних зборів акціонерів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.
 7). Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
 Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів пропонується.
 1). По кожному питанню порядку денного загальних зборів акціонерів заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до голови та секретаря загальних зборів акціонерів, провести голосування.
 2). Загальні збори акціонерів Товариства продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
 3). На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
 4). Час для виступів на загальних зборах:
 - доповідь по питанням порядку денного зборів - до 10 хвилин;
 - виступ осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні - до 3 хвилин;
 - повторні виступи з одного питання і зауваження - до 2 хвилин.
 5). Після голосування з кожного питання порядку денного перерва 2 хвилини для підрахунку результатів голосування та складання протоколу Лічильної комісії.
 6). Голова загальних зборів акціонерів має право позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту.
 7). Учасник загальних зборів акціонерів може в будь-який час відмовитися від виступу.
 8). Учасник загальних зборів акціонерів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
 9). Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.
 10). Загальні збори акціонерів вправі змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів.
 11). У ході загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.
 4. Внесення змін до основних видів діяльності Товариства.
 Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:
 1. Включити до основних видів діяльності ПрАТ «РЕЗОНАНС» наступний код видів економічної діяльності:
 - КВЕД 46.66 – оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням.
 2. Визначити КВЕД 46.66 основним видом економічної діяльності ПрАТ «РЕЗОНАНС».
 3. Доручити Генеральному директору ПрАТ «РЕЗОНАНС» Волонцевіч Тамарі Володимирівні забезпечити здійснення необхідних заходів щодо проведення державної реєстрації змін до видів діяльності юридичної особи, які містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів. З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку денного загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення загальних зборів акціонерів у робочі дні тижня з 10-00 до 16-00 години (обідня перерва з 12-30 год. до 13-00 год.) за місцезнаходженням Товариства: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202, а також у день проведення загальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників ПрАТ «РЕЗОНАНС» у місці їх проведення: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.
 Документи надаються акціонеру ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або його предcтавнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, отриманого Генеральним директором ПрАТ «РЕЗОНАНС» не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати ознайомлення, до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала (надала) запит. В день проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» документи надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Товариства Волонцевіч Тамара Володимирівна, яка за надходженням запиту визначає час і місце ознайомлення.
 Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: Ekka.com.ua.
 Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання, а також отримати письмову відповідь Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з
 проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, акціонери мають право отримати повідомлення про такі зміни в порядку та обсягах, визначених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери Товариства мають право у встановлених чинним законодавством України порядку та строки оскаржувати до суду рішення Товариства про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.
 Акціонери мають також інші права, визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», інформація щодо яких не врахована в цьому повідомленні. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Генерального директора Товариства Волонцевіч Тамари Володимирівни за наведеним нижче номером телефону для довідок.
 У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.
 Представником акціонера - фізичної на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа.
 Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі у загальних зборах з’явиться
 декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.
 Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилалося письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» 20 лютого 2019 року, складеним станом на 28 грудня 2018 року, загальна кількість акцій ПрАТ «РЕЗОНАНС» становить 1 000 (одна тисяча) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «РЕЗОНАНС» становить 854 (вісімсот п’ятдесят чотири) штуки простих іменних акцій.


 Довідки за телефонами: (0564) 92-26-48, (0564) 92-26-49.
 Повідомлення затверджене Наглядовою радою ПрАТ «РЕЗОНАНС».
 Оприлюднення (опублікування) цього повідомлення в офіційному друкованому органі (виданні) НКЦПФР чинною на момент скликання цих загальних зборів акціонерів редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» не передбачено.

Leave a Comment