ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕЗОНАНС» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 19095026, місцезнаходження якого: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства,  які відбудуться 20 лютого 2019 року об 11 годин 00 хвилин за адресою: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, кімната 202.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів вносяться за пропозицією акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, та відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» вносяться шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

В зв’язку з вищезазначеним, включені 5, 6, 7, 8, 9, 10 питання до переліку питань, включених до проекту порядку денного.

Питання 5. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Питання 6. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Питання 7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту.

Питання 8. Затвердження результатів річної діяльності і фінансово-економічних показників ПрАТ «РЕЗОНАНС» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2018 рік.

Питання 9. Затвердження річного звіту ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2018 рік.

Питання 10. Розподіл прибутку ПрАТ «РЕЗОНАНС» за фінансовими результатами 2018 року,  у тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства.

З п’ятого питання: «Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора»:

 1. Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2018 рік.
 2. Роботу Генерального директора Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
 3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора.

З шостого питання «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»:

 1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2018 рік.
 2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною.
 3. Затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

З сьомого питання: «Розгляд висновків зовнішнього аудиту»:

 1. Затвердити аудиторський звіт та висновок Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Форум» щодо річної фінансової звітності ПрАТ «РЕЗОНАНС» за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року станом на кінець дня 31 грудня 2018 року.

З восьмого питання: «Затвердження результатів річної діяльності і фінансово-економічних показників ПрАТ «РЕЗОНАНС» та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2018 рік».

 1. Затвердити результати річної діяльності, фінансово-економічні показники та заходи ПрАТ «РЕЗОНАНС» за результатами розгляду висновків аудиторської фірми за 2018 рік.

З дев’ятого питання: «Затвердження річного звіту ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2018 рік»:

 1. Затвердити річний звіт ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2018 рік, складений згідно з положеннями (стандартами) фінансової звітності у складі: «Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року», «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік», «Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2018 рік», «Звіт про власний капітал за 2018 рік.

З десятого питання «Розподіл прибутку ПрАТ «РЕЗОНАНС» за фінансовими результатами 2018 року, у тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році»:

 1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році наступним чином:

– 5 164 417,38 грн. отриманого прибутку направляється на покриття збитків минулих років;

– 881 883,82 грн. отриманого прибутку направляється до фонду розвитку Товариства;

– 25 620,00 грн. отриманого прибутку направляється на виплату дивідендів.

 1. З  урахуванням  вимог, передбачених  законом, затвердити розмір річних дивідендів за результатами діяльності у 2018 році  у  розмірі 25 620,00 грн.
 2. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. (№ 514-VI), доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи ПрАТ «РЕЗОНАНС» у 2018 році, а також порядок і строк їх виплати.
 3. Доручити Генеральному директору Товариства забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою Товариства.

Додатково до повідомлення ПрАТ «РЕЗОНАНС» оприлюднює основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РЕЗОНАНС» (тис. грн.)

Найменування показника Період
2018 2017
Усього активів 58779 50782
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2959 1237
Запаси 11993 11118
Сумарна дебіторська заборгованість 42015 26273
Гроші та їх еквіваленти 1644 9727
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6294 -3424
Власний капітал 55569 49275
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 100 100
Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Поточні зобов’язання і забезпечення 3210 1507
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 6072 -5385
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1000 1000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 6072 -5385

 

 

 

Leave a Comment